Quote by Imam Muhammad Al-Baqir

Knowledge and science is the fruit of paradise; in times of threat it is one's ally, in exile it keeps one company, and in solitude it is one's intimate friend and companion - Quotes By Imam Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib

17/02/2012

Kisah Saidina Hassan cucunda Rasullullah S.A.W.Perkuburan Al-Hassan dan para ahlul bait di Al-BaqiDIBESARKAN DALAM ASUHAN RASULULLAH S.A.W.
Riwayat hidup Saidina Hasan bin Abi Thalib r.a. dapat kita jadikan suri teladan yang baik bagi kita semua. Semenjak kelahirannya iaitu pada hari Khamis, 7 Safar 49 H hingga berusia tujuh tahun, Saidina Hasan Cucu Rasulullah SAW ini telah mendapat pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Demikian eratnya hubungan Rasulullah SAW dengan Saidina Hasan, sehingga selalulah Saidina Hasan diajak oleh Datuknya bersama-sama pergi ke Masjid atau ketempat-tempat penting lainnya. Kasih sayang dan bimbingan serta asuhan yang diberikan Nabi SAW terhadap cucundanya itu, telah menjadikan peribadi Saidina Hasan dikenal sebagai seorang yang soleh, cerdas, peramah, murah hati, pemberani, berpengetahuan luas dan cintakan perdamaian.
.
Hasan dan Husein adalah kecintaan Nabi SAW dan Nabi SAW memanggil kedua-kedua cucunya itu sebagai anak-anaknya, hal ini jelas disebutkan dalam al-Quranul Karim ketika terjadi satu peristiwa yang terkenal dengan ‘Mubahalah’ (cara Nabi SAW menghadapi Nasrani bani Najran untuk mencari kebenaran. Nabi SAW bersedia bermubahalah, yakni masing-masing pihak bersedia untuk mendapat laknat Allah andaikata mereka berdusta. Akan tetapi Nasrani Najran khuatir mereka ditimpa laknat Allah, maka mereka tidak bersedia bermubahalah.)
.
Ketika itu Nabi mengajak kedua-dua cucunya yaitu Hasan dan Husein, ikut serta ayahanda mereka Saidina Ali bin Abi Thalib k.w.j. dan ibunda mereka Fatimah Az-Zahra r.a. Dalam ayat al-Quran surah Ali Imran ayat 61, Allah berfirman: "Kemudian sesiapa yang membantahmu (wahai Muhammad) mengenainya, sesudah engkau beroleh pengetahuan (yang benar) maka katakanlah kepada mereka: “Marilah kita memanggil anak-kami dan anak-anak kamu, dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu, dan diri kami dan diri kamu, kemudian kita memohon (kepada Allah) dengan bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang berdusta."

Nabi SAW juga bersabda: "Semua anak Adam bernasab kepada orang tua lelaki (ayah mereka) kecuali anak-anak Fatimah. Akulah ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka".

Alhamdulillah sehingga hari ini, dan berakhirnya dunia ini, dimana-mana masjid yang besar ataupun kecil di seluruh dunia Islam, apapun Mazhab mereka, semuanya tidak lupa mendoakan kepada keluarga dan keturunan Rasulullah SAW.

Memang sudah sepatutnya kita mendoakan mereka yang telah berjuang dan berbakti dalam menegak, mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh pelosok dunia, apalagi Nabi SAW tidak mengharapkan apa-apa upah atau balasan jasa terhadap segala pengorbanan yang telah Baginda berikan, hanya saja Baginda mengharapkan supaya umatnya berbuat baik kepada kerabatnya. Allah berfirman yang bermaksud: “Katakanlah: Aku tidak meminta upah dari kalian atas (penyampaian risalah ini) selain kasih sayang dalam kekeluargaan”. (QS as-Syura:23)
.
Saidina Hasan dikenal sebagai orang yang selalu bersujud dan sangat khusyuk dalam solatnya, di kala solat pipinya basah dengan air mata dan wajahnya pucat kerana takut kepada Allah SWT. Saidina Hasan dikenal sebagai orang yang tidak segan untuk duduk dengan orang miskin, pengemis dan gelandangan, dan bersedia menjawab pertanyaan mereka apa-apa pertanyaan berkenaan dengan Islam. Berkat asuhan dan didikan Datuknya (Rasulullah SAW), Saidina Hasan membesar menjadi seorang dewasa yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia dan berwibawa.

DIBESARKAN DALAM ASUHAN AYAHANDANYA ALI BIN ABI THALIB K.W.J.
Setelah wafatnya Rasulullah SAW, selama masa tiga puluh tahun, Saidina Hasan berada dalam asuhan dan didikan ayahandanya, SaidinaAli bin Abi Thalib k.w.j sehingga ayahandanya syahid terbunuh dengan pedang beracun yang ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Setelah wafat Saidina Ali, maka Saidina Hasan dipilih oleh umat Islam ketika itu sebagai pengganti Khalifah Ali bin Abi Thalib k.w.j.
.
HALANGAN DAN RINTANGAN DARI MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN
Sayang sekali Muawiyah bin Abi Sufyan terus menerus mengganggu Pemerintahan Saidina Hasan. Berbagai angkara dibuatnya, kerana inginkan kekuasaan Khalifah beralih ke tangannya. Tak henti-hentinya ia menyerang, sehingga banyaklah yang terbunuh di kedua pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim perutusan kepada Saidina Hasan. Perutusan ini terdiri daripada Abdullah bin Amir, bekas penguasa di Basrah (ketika Khalifah Othman) dan Abdul Rahman bin Samurah. Perutusan Muawiyah itu menawarkan perdamaian kepada Saidina Hasan dan mendesak supaya menerima perdamaian tersebut.
.
Untuk menghindari pertumpahan darah sesama Muslimin, maka Saidina Hasan menerima baik tawaran perdamaian dari Muawiyah. Saidina Hasan mengirim dua orang utusan kepada Muawiyah iaitu Amr bin Salamah al-Hamdani dan Mohammad bin al-Asy’at al-Kindiy, untuk memperoleh kebenaran tentang tawaran Muawiyah dan juga untuk menyampaikan pendirian Saidina Hasan sendiri. Kepada kedua-dua utusan Saidina Hasan itu Muawiyah menyerahkan sepucuk surat yang isinya sebagai berikut:
.
Bismillahirrahmanirrahim,
Surat ini untuk Hasan bin Ali k.w., dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Aku mengajak anda berdamai atas dasar janji bahwa sepeninggalanku kekhalifahan adalah menjadi hak anda. Dibawah kesaksian Allah SWT kepada anda aku berjanji, berdasarkan mitsaqNya dan dengan kesaksian umat RasulNya Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih keras dituntut oleh Allah s.w.t. daripada seorang hambanya selain kewajiban memenuhi perjanjian yang mengikat yang telah dinyatakan. Aku tidak berniat untuk menjerumuskan anda ke dalambencana dan marabahaya. Aku berjanji akan memberi anda setiap tahun satu juta dirham dari Baitulmal. Aku berjanji pula akan menyerahkan kepada anda hasil pemasukan kharaj dari dua daerah di Parsi yaitu Yasa dan Dara Bajrad. Anda dapat mengirim pegawai anda ke dua daerah itu dan di sana anda dapat berbuat apa saja menurut kehendak anda sendiri. Janjiku ini disaksikan oleh Abdullah bin Amir, ‘Amr bin Salamah al-Kindiy.
Ditulis pada bulan Rabiulakhir tahun empat puluh satu Hijrah.”
.
Oleh kerana Saidina Hasan seorang yang berjiwa lembut dan ingin melihat Umat Islam kembali bersatupadu dibawah satu pimpinan, maka surat Muawiyah tersebut dijawab oleh Saidina Hasan yang meminta jaminan keselamatan bagi semua orang, dan Saidina Hasan menuliskan: “Inilah syarat perdamaian yang dijanjikan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan akan menyerahkan kepada Muawiyah pemerintahan kaum muslimin atas dasar syarat, Muawiyah akan bekerja sesuai dengan Kitabullah, Sunnah RasulNya dan dasar politik para khalifah yang solih. Juga atas dasar syarat Muawiyah tidak akan menunjuk siapapun juga sebagai Khalifah penerusnya setelah ia meninggal dunia. Soal kekhalifahan akan dipecahkan melalui musywarah, dan semua orang dijamin keselamatan jiwanya, harta bendannya dan segenap anggota keluarganya. Muawiyah tidak akan bermaksud jahat terhadap Hasan bin Ali, baik secara tertutup ataupun secara terang-terangan, dan dia tidak mengancam ataupu menakut-nakuti seorangpun dari para pengikut Hasan."
.
Disaksikan oleh Abdullah bin Harith dan Amr bin Salamah. Teks yang ditulis oleh Hasan sendiri itu diserahkan kepada Muawiyah oleh Abdullah al-Hariths untuk diketahui oleh Muawiyah dan siapa saja daripada kalangan pengikutnya.
(Sila rujuk dalam buku yang berjudul 'Fitnah terbesar dalam sejarah Islam' oleh Taha Husain: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1990, ms. 602-604)Bagi Muawiyah, semua syarat-syarat tersebut pada mulanya dipersetujuinya, semua syarat-syarat tersebut bukanlah suatu perkara yang penting baginya, baginya asalkan sahaja dia dapat berkuasa sepenuhnya dan semua orang tunduk dibawah kekuasaanya, itulah yang dicita-citakan. Ternyata kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengingkari seluruh isi perjanjian itu, terutama terhadap ahlul bait, berbagai perbuatan khianat dan jahat telah dilakukannya. Allah Maha kuasa dan Maha adil, sesiapa berbuat jahat, maka akhirnya kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri.
.
Setelah menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, maka Saidina Hasan dan keluarganya kembali ke Madinah dan menetap disitu sehingga beliau berpulang ke rahmatullah, pada hari Khamis, 7 Safar tahun 49 H, dalam usia 47 tahun. Ketika Saidina Hasan wafat (menurut sejarah diracun oleh orang suruhan Muawiyah bin Abi Sufyan), adiknya Saidina Husin r.a. bersama ramai kaum Muslimin ingin mengebumikannya dekat pusara datuknya (Nabi Muhammad SAW) tetapi sayang telah mendapat gangguan dan halangan dari beberapa pihak yang tidak bersetuju Saidina Hasan dikebumikan didekat maqam datuknya, dengan adanya hujan panah keusungan Saidina Hasan r.a. Akhirnya jenazah Saidina Hasan dimakamkan di Jannatul Baqi.
.
Saidina Hasan telah lama wafat, telah lama meninggalkan kita umat Islam. Meskipun demikian segala pengorbanan dan perjuangannya, akan tetap menjadi kenangan abadi bagi kita semua. Di samping itu berbagai mutiara Hikmah juga boleh menjadi panduan bagi mereka yang arif bijaksana, antara lain beliau berkata:
* Ajari manusia tentang bidang ilmu yang kau kuasai, dan belajarlah selain dari selainmu, dengan demikian kamu membenahi ilmumu atau justeru mendapat ilmu baru yang belum engkau ketahui.
* Persaudaraan yang sejati adalah tetap setia menemani di kala duka dan gembira.
* Orang yang rugi (kepapaan) adalah membiarkan bahagianmu berlalu padahal telah ditawarkan kesempatan kepadamu.
* Orang dermawan, iaitu orang yang memberi sebelum diminta.
* Kebaikan itu adalah ketika memberi tanpa didahului permintaan dan tidak diikuti ungkitan.
* Kehancuran manusia ada dalam tiga perkara: Kesombongan, ketamakan serta sifat hasad (dengki). Kesombongan menyebabkan hancurnya agama, dan kerananya iblis dilaknat. Rasa tamak adalah musuhnya jiwa, dan kerananya Adam dikeluarkan dari surga. Hasad dengki adalah pusat kejelekan yang kerananya Qabil membunuh Habil.
* Kesempatan itu cepat hilangnya dan lambat untuk terulang kembali.
* Kerabat itu adalah orang didekatkan oleh rasa cinta, walaupun ia jauh dari sisi nasabnya.
* (Kamu akan) tercela, ketika kamu tidak mensyukuri nikmat.
*Ketahuilah bahawa siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari fitnah, akan meluruskan setiap perkaranya, akan menyiapkan baginya jalan kebaikan, akan menguatkan hujahnya atas lawan-lawannya, menjernihkan wajahnya, dan akan menuruti keinginannya bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka seperti para nabi, para siddiqin dan para syuhada serta solihin
(Dipetik dari buku karangan Fatih Guven, terjemahan Hasyim Al-Habsyi, terbitan yayasan Islam Al-Baqir, 1995)

No comments:

Post a Comment